Podmínky ochrany osobních údajů

Pavel Serňuk, se sídlem Palackého nám. 104, 25801 Vlašim, IČ: 04434901, zapsán: Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Vlašim je provozovatelem e-shopu orakulumcesko.cz (dále jen „Správce“) v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen nařízení nebo GDPR) Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, splnění zákonné povinnosti a pro účely oprávněného zájmu Správce (dále jen Právní důvod zpracování) bude či může zpracovávat Vaše osobní údaje (dále jen ) v rozsahu:

Vaše celé jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, bankovní spojení, jakož i údaje o vašem nákupním chování, které jsou získané při objednání a nákupu zboží. Osobními údaji jsou myšleny především titul, jméno, přijmení, poštovní/dodací adresa, telefon/mobil, email, adresa.

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel: uzavření a plnění smlouvy, účetní a daňové operace, plnění povinností stanovených zákonem, zasílání obchodních sdělení, a to na základě Právního důvodu zpracování. Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě správce patří zpracovatel e-shopu Upgates (EVici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Česká republika, IČO: 28598661, DIČ: CZ28598661, Spisová značka: C 33912/KSOS Krajský soud v Ostravě a dále přepravní společnosti jako PPL, Zásilkovna.cz (dále jen Zpracovatelé).

Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou v souvislosti s Právním důvodem zpracování, přičemž tato doba může být až 5 let od uzavření kupní smlouvy, a ve vztahu k účetním a daňovým dokladům stanoví tuto dobu zákon či jiné právní předpisy v souvislosti s nutnou archivací. E-mailová adresa bude za účelem zasílání marketingových sdělení uložena a užívána do doby, než dojde z Vaší strany k odhlášení.

Pro odhlášení použijte emailovou adresu info@orakulumcesko.cz

Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány.

Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.